Algemene Voorwaarden StretchUp

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden (“de AV”) wordt verstaan onder:

a. StretchUp: de besloten vennootschap StretchUp Nederland B.V.

b. Opdrachtgever: degene die met StretchUp een overeenkomst sluit tot het leveren van één of meerdere (gezondheids)diensten.

c. Opdrachtnemer: StretchUp als contractspartij van de Opdrachtgever.

d. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen StretchUp en de opdrachtnemer tot levering van één of meerdere (gezondheids)diensten.

e. Diensten: de werkzaamheden van StretchUp ten behoeve van de Opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. De AV zijn van toepassing op de Diensten van StretchUp ten behoeve van een Opdrachtgever, ongeacht of deze zijn vastgelegd in een Overeenkomst. De Overeenkomst schept enkel rechten en verplichtingen voor de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

 

2. Verder zijn de AV van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten tot het verrichten van Diensten ongeacht hoe deze zijn geformaliseerd.

 

3. Op grond van een schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan van specifieke bepalingen in de AV worden afgeweken. In dat geval blijven de andere bepalingen in de AV onverkort van toepassing op de Overeenkomst.

 

4. Telkenmale is de meest recente versie van de AV van toepassing op de Overeenkomst. Indien de AV worden gewijzigd, dan zal aan de Opdrachtgever de gewijzigde versie van de AV worden verstrekt.

 

Artikel 3 – Tarieven, kosten en prijzen, tussentijdse wijziging

1. Alle opgegeven tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen of toeslagen die van overheidswege worden opgelegd.

 

2. Kosten die worden gemaakt doordat derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, zijn niet inbegrepen in de tarieven, zoals vermeld in de offerte of Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

3. Indien derden worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, worden de kosten hiervan, vermeerderd met de hieraan verbonden kosten van de Opdrachtnemer, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

4. Opdrachtnemer is gerechtigd om per 1 januari de tarieven eenzijdig te herzien. Uiterlijk 1 december van het daaraan voorafgaande jaar zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen.

 

5. Opdrachtnemer is gerechtigd om de inhoud van de dienstverlening en de voorwaarden waaronder de Diensten worden verricht aan te passen/vullen, indien tijdens de loop van de Overeenkomst de toepasselijke wettelijke regelingen worden gewijzigd.

 

Artikel 4 – Facturatie en betaling

1. Tenzij anders is afgesproken, zal opdrachtnemer de Diensten periodiek declareren aan Opdrachtgever.

 

2. Iedere factuur van Opdrachtnemer kent een betalingstermijn van 30 dagen. Na afloop van de betalingstermijn is over het declaratiebedrag van rechtswege wettelijke (handels)rente verschuldigd.

 

3. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer met een beloop van 15% van het declaratiebedrag en een minimum van € 150,--, dan wel de daadwerkelijke kosten samenhangend met de incasso van de uitstaande factuur/facturen, indien deze kosten hoger liggen.

 

4. Bij het uitblijven van de verschuldigde betaling na de vervaldatum van de desbetreffende factuur, is Opdrachtnemer gerechtigd de diensten ten behoeve van de Opdrachtgever op te schorten of te beëindigen. Van deze mogelijkheid zal Opdrachtnemer alleen gebruik maken, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

 

Artikel 5 – Schade, aansprakelijkheid, opschorting

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen bij de uitvoering van de Diensten die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid die de naleving van de Overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van Opdrachtnemer behoort te komen.

 

2. Over het algemeen geldt dat eenieder die gebruik maakt van de Diensten gehouden is verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en gehouden is desgevraagd of eigener beweging alle relevante informatie omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid aan Opdrachtnemer te verstrekken. Problemen die ontstaan doordat geen of onvoldoende acht wordt geslagen op deze eigen verantwoordelijkeid of geen of onvoldoende informatie wordt verschaft, komen voor risico van Opdrachtgever.

 

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de Opdrachtgever, dan wel daaraan gelieerde partijen, mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen/instructies niet of niet naar behoren heeft opgevolgd.

 

4. In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken aan of van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.

 

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de werkzaamheden buiten de scope van de Overeenkomst, behoudens voor zover aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten uitdrukkelijk (lees: schriftelijk) onder de werking van de Overeenkomst zijn gebracht.

 

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van derden.

 

7. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij Opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen.

 

8. Indien sprake is van een toepasselijke (algemene-, of beroeps) aansprakelijkheids-verzekering, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade voortvloeiende uit de door hem verrichte Diensten beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de assuradeuren van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Opdrachtnemer ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.

 

9. Indien geen sprake is van een dekking onder enige (algemene, of beroeps)aan-sprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade voortvloeiende uit door hem verrichte Diensten beperkt tot maximaal tweemaal de vergoeding voor Opdrachtnemer uit de Overeenkomst, dan wel tot het bedrag dat Opdrachtnemer ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.

 

10. Onder alle omstandigheden komt alleen directe schade met inachtneming van de in de leden 1 t/m 8 aangegeven beperkingen, voor vergoeding door Opdrachtnemer in aanmerking. Bedrijfsschade of indirecte schade als gederfde winst en gemiste besparing komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

11. Indien zich omstandigheden voordoen buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk onmogelijk is of zo bezwaarlijk is dat nakoming redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer gevergd kan worden, is opdrachtnemer gerechtigd de Diensten op te schorten voor de duur van het bestaan van de desbetreffende omstandigheden.

 

12. Indien Opdrachtnemer bijstand verleent bij de activiteiten genoemd in artikel 71a lid 1 tot en met 4 van de WAO en/of artikel 14 lid 3 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, fungeert als persoon die de in een plan van aanpak overeengekomen activiteiten begeleidt en de contacten verzorgt (casemanager) of anderszins betrokken is bij re-integratie-activiteiten van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer zich daarbij inspannen voor het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat. Opdrachtnemer aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het geval die bijstand en/of activiteiten als casemanager niet leiden tot het beoogde resultaat (zoals interne of externe reïntegratie van of werkhervatting door de betrokken werknemer van Opdrachtgever) en is niet aansprakelijk voor daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende schadeclaims van Opdrachtgever of werknemers van Opdrachtgever; Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende schadeclaims.

 

Artikel 6 – Verwerking persoonsgegevens, vertrouwelijkheid

1. Voorafgaande aan de Overeenkomst, dan wel tijdens het uitvoeren van de Diensten, kunnen door Opdrachtnemer gegevens worden gevraagd aan de Opdrachtgever. Deze gegevens kunnen door Opdrachtnemer worden verwerkt:

a. ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst;

b. voor het uitvoeren van marketingactiviteiten;

c. voor statistische analyse;

d. om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

2. Opdrachtnemer zal alle informatie betreffende de Opdrachtgever, diens bedrijfsvoering en arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voor zover Opdrachtnemer ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht of dat zij toestemming heeft verkregen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal een geheimhoudingsplicht zoals in dit artikel beschreven opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van de Diensten ingeschakelde derden.

 

3. Indien de Overeenkomst ziet op het verrichten van één of meerdere Diensten ten behoeve van specifieke werknemers of medewerkers van Opdrachtgever, heeft slechts de desbetreffende medewerker/werknemer recht op inzage in zijn eigen behandelingsdossier. Een derde kan alleen inzage in dit dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan de schriftelijke, specifiek voor de desbetreffende situatie verleende machtiging van de desbetreffende medewerker/werknemer.

 

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

1. De in het kader van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer gebruikte methodes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, teksten, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, behoren toe aan Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

2. De in lid 1 bedoelde informatie/gegevens, zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt bij uitvoering van de Diensten en mogen niet zonder toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of anderszins ter kennis van derden worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 – Toepasselijk recht, geschillen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

2. In alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is de Nederlandse civiele rechter bij uitsluiting bevoegd.